Welke begeleidingsmogelijkheden hebben we?

Zo kijken we naar kinderen
Iedereen valt op en niemand valt uit! Het animatiefilmpje over Sil illustreert heel mooi op welke manier je naar kinderen kunt kijken. Op Laterna Magica spreken we niet van zorgleerlingen. Elk kind verdient onze zorg.
De ontwikkelingsbehoeftes van het kind is voor ons het uitgangspunt om onderwijs vorm te geven. Daarom heeft ieder kind bij ons een persoonlijk ontwikkelplan.

Om tot een goed ontwikkelplan te komen is het nodig dat we kinderen op een goede manier volgen. Door gesprekken met het kind zelf, met de ouder(s) en zijn omgeving onderzoeken we voortdurend zijn ontwikkelingsbehoeften. Dat doen we door te arrangeren. De centrale vragen die gelden zijn:
Wie is dit kind?
Wat heeft het kind nodig?
Wat heeft zijn omgeving nodig om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen?

Ondersteuningsroute
Hieronder hebben we de ondersteuningsroute afgebeeld. De route bestaat uit toetsing, een vaste onderzoeksgesprekscyclus en eventueel verdiepende onderzoeksgesprekken afhankelijk van de behoeften. De afbeelding wordt hieronder verder toegelicht.
Portfoliogesprek
Iedere drie maanden vindt er met het kind én de ouders een evaluatiegesprek plaats waarbij de opbrengsten in kaart worden gebracht en de ontwikkelroute waar nodig wordt bijgesteld. In het gesprek wordt teruggeblikt en vooruitgekeken vanuit twee invalshoeken.
Deel 1: leerling-volg-jezelf systeem
Deel 2: de toetsresultaten
In deel 1 gaat het om de groei van het kind ten opzichte van zichzelf, de leerstijl, de interesses, sterke kanten en compensatiemogelijkheden. Ontwikkeling bezien aan de hand van concreet werk, presentaties, prestaties, onderzoek, foto, film, eigen plannen, spel en leer- en ontwikkellijnen.
We meten bij deel 2 de ontwikkeling van kinderen niet vanuit het landelijke gemiddelde, maar kijken naar de groei van het individu. Er wordt echter wel inzicht gegevens in de resultaten van de cito afname.

Coachgesprekken
Met ieder kind wordt minimaal eens per zes weken een coachgesprek gevoerd over de voortgang van het persoonlijke ontwikkel- en leerplan. Hierbij staat de individuele ontwikkeling en voortgang centraal. Samengevat komt het er op neer dat we kinderen middels reflectieve coachgesprekken leren verstand te krijgen van zichzelf. We gaan uit van opbouwen van interesses, uitbouwen van talenten en leren kinderen minders sterke kanten compenseren.

Kindbespreking
Een kindbespreking vindt plaats in de UNIT met alle leerkrachten en eventueel de schaduwcaoch en/of ouders en kind. Er wordt tijdens deze bespreking dieper nagedacht over structurele vragen die zich rondom een kind bevinden waarbij het uitgangspunt is: wie is het kind en wat hij heeft hij/zij en zijn/haar omgeving nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Kindbespreking +
Een kindbespreking + heeft in principe dezelfde uitgangspunten als een gebruikelijke kindbespreking. Echter is hier ook de orthopedagoog aanwezig en eventueel de directie en/of expertise van buitenaf.

Ronde tafelgesprek
Drie keer per jaar voorafgaand aan een nieuwe portfolio periode vinden de “ronde tafel gesprekken plaats”. Dit gesprek vindt plaats wanneer er meerdere (externe) experts betrokken zijn bij een kind (veelal kinderen met “rugzak” financiering). Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind begeleiding krijgt van een fysiotherapeut, een psycholoog, een logopedist etc. Naast de experts maken ook ouders, de coach, eventueel het kind, en de orthopedagoog deel uit van het gesprek. Doel van het gesprek is om ervaringen uit te wisselen. Iedereen krijgt vanuit zijn eigen expertise de mogelijk om te vertellen hoe het gaat en wat een bepaald kind nodig heeft. De informatie die uit het gesprek naar voren komt neemt de coach, in samenspraak met de orthopedagoog, mee bij het opstellen van het persoonlijk ontwikkelplan.

Stamgroepbespreking
Drie keer per jaar, vooraangaand aan het schrijven van de ontwikkelplannen, vindt er een stamgroepbespreking plaats. Hierbij zijn de coaches, (eventueel) de schaduwcoaches en de orthopedagoog aanwezig. De kinderen uit de stamgroepen worden kort besproken en er wordt bepaald bij welke kinderen een vervolgactie nodig is. Vervolgacties kunnen zijn: inbrengen in een kindbespreking, inbrengen in een ZBO, gesprek met het kind, de ouders etc.

Ondersteuningsoverleg (=zorgbreedteoverleg)
Ongeveer zes keer per jaar wordt er schoolbreed een zorgbreedte overleg georganiseerd. Centrale vraag in de besprekingen in het zorgbreedteoverleg is: welke interventies helpen dit kind om zijn ontwikkeling te bevorderen en belemmeringen weg te nemen? Behalve vertegenwoordigers van de school (directeur, orthopedagoog en coach) participeren ook externe partners, zodat de ondersteuning voor kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van de partners in de sluitende ondersteuningsaanpak. Hierbij valt te denken aan schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar etc. Ouders kunnen ook worden uitgenodigd voor dit gesprek. Een coach brengt een leerling in en meldt dit bij de ouders.

Diagnostisch onderzoek
Als school hebben wij beperkte middelen voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Een belangrijk criterium wanneer wij kiezen voor diagnostisch onderzoek is dat het onderzoek voor Laterna Magica nodig is om verder te komen. Er is dan bijvoorbeeld ontbrekende kennis om tot een goed ontwikkelplan te komen. Voordat wordt besloten tot een diagnostisch onderzoek, zal er eerst een kindbespreking + plaatsvinden.
Soms bestaat de mogelijkheid dat onderzoek (deels) vergoed wordt via uw zorgverzekering. Wanneer onderzoek noodzakelijk wordt geacht kan er ook gekozen worden voor een afspraak tussen ouders en Laterna Magica, waarbij Laterna Magica dat deel vergoedt wat niet door de zorgverzekering vergoed wordt.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van jeugdhulp die Altra biedt aan scholen en vooral bedoeld is als kortdurende ondersteuning. Schoolmaatschappelijk werk kan leerkrachten ondersteuning bieden bij de omgang met leerlingen en ouders. Daarnaast biedt schoolmaatschappelijk werk begeleiding aan ouders voor praktische ondersteuning in de opvoeding.

Leerplicht
Als IKC zijn wij verplicht om bureau leerplicht het (ongeoordloofd) verzuim te melden van kinderen vanaf 5 jaar. Het kan hierbij gaan om structureel te laat komen, dan wel veelvuldig afwezig zijn en/of ziek gemeld worden. In eerste instantie probeert de coach altijd in een gesprek met ouders tot een oplossing te komen alvorens er een melding wordt gedaan bij leerplicht. Dit geldt niet wanneer kinderen een dag voor of na de vakantie afwezig zijn. Deze kinderen moeten direct bij leerplicht gemeld worden. Leerplicht organiseert tevens steekproeven.

GGD
Wij werken nauw samen met de GGD. Wanneer een kind veelvuldig ziek is of er vragen zijn over zaken als luizen, overgewicht, gehoor, zicht, ziektes e.d. laten wij een kind oproepen door de GGD. Daarnaast doet de GGD een screening op het moment dat een kind 5 jaar en 10 jaar is.

Toetsing
Twee keer per jaar, in januari en juni, worden de CITO toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen afgenomen. De oudste kleuters (5/6 jarigen) maken in januari de (M) toetsen Rekenen en Taal voor Kleuters. Wanneer er een D of E score wordt behaald, worden de (E) toetsen in juni nogmaals afgenomen om te kijken of er vooruitgang is geboekt. De CITO eindtoets wordt door de oudste leerlingen (11/12 jarigen) in februari gemaakt.
In principe maken alle kinderen de CITO toets die hoort bij hun leeftijdsgroep. Een zesjarige maakt in februari de M3 toets. Wanneer echter duidelijk is dat een kind aantoonbaar beperkte capaciteiten heeft (laag IQ) of een specifiek leerprobleem, maakt een kind de toets passende bij zijn niveau om frustratie te voorkomen. Tijdens de portfoliogesprekken wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten van uw kind. Indien gewenst, kunt u een uitdraai van de resultaten krijgen.

Leerling gebonden financiering
Laterna Magica denkt en werkt inclusief en dat betekent dat wij niet verwijzen naar speciaal (basis) onderwijs. Ouders hebben uiteraard altijd zelf de keuze om te kiezen voor speciaal (basis) onderwijs. Het kan echter wel zo zijn dat er meer middelen nodig zijn om kinderen datgene te bieden waar zij behoefte aan hebben. De rijksoverheid wil de integratie en emancipatie van mensen met een handicap bevorderen. In de ‘Regeling leerlinggebonden financiering’ heeft dit beleid vorm gekregen. Deze regeling, beter bekend als het ‘rugzakje’, is per 1 augustus 2003 in gegaan en is per augustus 2014 gewijzigd. Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving over Passend onderwijs in heel Nederland van kracht. De wet gaat ervan uit dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Op de website van het samenwerkingsverband is meer informatie te vinden: www.swvamsterdamdiemen.nl

Alle kinderen zijn welkom bij LM, we gaan uit van inclusief onderwijs en hebben onze 'zorgstructuur' daarop ingericht. Kinderen die aantoonbaar zonder extra begeleiding niet LM kunnen bezoeken komen in aanmerking voor extra financiering. De financiering kunnen we aanvragen bij het samenwerkingsverband. De gehele procedure rondom de aanvraag van deze extra financiering wordt georganiseerd door onze orthopedagoog. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, maakt de orthopedagoog in overleg met de leerkracht een investering waar het kind en leerkracht behoefte aan hebben en verwerkt dit in het “ontwikkelplan”. De orthopedagoog coördineert de hele gang van zaken rondom de extra financiering, extra begeleiding en expertise van buitenaf en zorgt voor een duidelijke verantwoording wat er met de aanvullende financiën gebeurt.
Het team van Laterna Magica heeft afgelopen jaren ervaring opgedaan over hetgeen goed werkt rond kinderen die specifieke of extra ondersteuning nodig hebben. Van die praktijkkennis maken we nu gebruik bij het inzetten van de beschikbare financiële middelen. Wij zetten de beschikbare financiële middelen voor ‘leerlingzorg’ veelal als volgt in:
1) bij ontbrekende kennis – contracteren van een externe expert (specialist) die een stoomcursus geeft aan het héle unitteam- aansluitend vindt coaching on the job plaats via de systematiek samen voorbereiden- samen uitvoeren- nabespreken. In incidentele situaties werkt een specialist rechtstreeks met een kind of groepje kinderen binnen de unit.
2) bij ontbrekende tijd- (tijdelijk) uitbreiding contract van een medewerker binnen de unit om extra met kinderen te kunnen werken.

In zeer uitzonderlijke gevallen als de veiligheid van het kind, de leerkracht of de andere kinderen in het gevaar is zal Laterna Magica het contract met ouders opzeggen. Vanzelfsprekend zullen wij dan ouders dan vervolgens ondersteunen bij het vinden van een passende school. We handelen hierbij volgens vastgesteld beleid binnen het bestuur, samenwerkingsverband en Amsterdams beleid.

Uit: Omdenken, Gunster B., 2011


Welke begeleidingsmogelijkheden hebben we?