Vrienden van Laterna Magica
Kindcentrumraad
Workshops door ouders

Rol en verwachtingen van ouders

Ouders en verzorgers zijn zeer betrokken bij Laterna Magica en belangrijke partners. Ze zijn ondernemend, ondersteunend en creatief. Ouders maken een actieve en bewuste keus voor Laterna Magica en conformeren zich aan onze pedagogische, onderwijskundige en organisatorische basis.

Ouders doen mee
In de Kindcentrum-raad voeren we een dialoog en denken ouders mee over het beleid van Laterna Magica. Ouders geven regelmatig workshops en kunnen zich via het evenementenbureau en Laternaweb opgeven om mee te helpen bij activiteiten. Via de Vrienden van Laterna Magica kunnen ouders meedenken over het genereren van extra middelen om bijzondere projecten te financieren, plus de activiteitenbijdrage beheren. In een denktank per unit denken ouders mee hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen in de unit. En verder organiseren we drie keer per jaar portfoliogesprekken met ouders en kinderen. Daarin praten we met ouders en kind over de resultaten, de persoonlijke ontwikkeling en het gedrag van het kind.

Ouders informeren zich over LM
We vragen iedere ouder vóór inschrijving naar een informatiebijeenkomst te komen. In de bijeenkomst leggen we het concept Natuurlijk Leren uit en zorgen dat ouders een kijkje kunnen nemen in de units. Daarnaast organiseren wij informatie-bijeenkomsten en workshops voor onze ouders die al kinderen op LM hebben. Deze workshops gaan over natuurlijk leren onderwerpen. Als u vragen heeft over LM is het belangrijk hiernaar toe te komen.

Ouders steunen en stimuleren hun kind
Van ouders verwachten we dat ze in ieder geval naar de drie-maandelijkse portfoliogesprekken komen samen met hun kind. In deze portfoliogesprekken bepalen ouders samen met coach en kind de doelen voor een nieuwe periode. Het is erg stimulerend voor kinderen als ouders nog meer willen doen, maar dat is op vrijwillige basis. Zo kunt u zelf expertworkshops geven, praktische klussen doen, helpen bij activiteiten, excursies en evenementen, stamgroepouder worden, participeren in de kindcentrumraad, Vrienden van LM of denktank van een unit.

Het meest belangrijk vinden wij dat u uw kind ondersteunt, complimenteert, laat merken dat u trots bent als uw kind nieuwe dingen geleerd heeft, en aanmoedigt en vertrouwt in het Natuurlijk Leren. Dit kunt u doen door met uw kind mee te denken welke workshops uw kind kan kiezen, samen te praten over wat uw kind wil leren, samen na te denken over keuzes en regelmatig samen met uw kind in het portfolio te kijken. Kortom uw kind stimuleren om zoveel mogelijk 'eigenaar' te zijn van de eigen ontwikkeling.