Opbrengsten (toetsing)

Hoe toetsen wij?
Kinderen leren veel in Laterna Magica. Waardevolle vaardigheden en kennis voor de rest van hun leven. Hoe toetsen wij deze vaardigheden en hoe brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart? En wie houdt toezicht bij ons?

Onderwijsinspectie
Laterna Magica staat onder toezicht van de onderwijsinspectie en voldoet aan de normen van het ministerie van OC&W. De GGD-inspectie ziet toe op naleving van de wet kinderopvang.
Kwaliteit bewaken en monitoren in deze nieuwe school is een belangrijk intern onderwerp. Hier besteden we systematisch aandacht aan. Meer hierover leest u in onze http://www.obslaternamagica.nl/corp/downloads/2678.pdf

Leren via Natuurlijk Leren
Lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën: we streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen. Daarnaast is persoonlijke én sociale ontwikkeling heel belangrijk bij Laterna Magica. Uw kind leert vaardigheden als samenwerken, weten waar je goed en niet goed in bent en waar je interesses liggen. Onafhankelijk, creatief leren denken, zelf oplossingen kunnen zoeken, geloven in je eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn en zichzelf leren sturen in relatie met hun omgeving.

Brede ontwikkeling van het kind
Voor ons staat de brede ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen doen ‘wendbare kennis’ op: ze leren over allerlei onderwerpen en ontdekken daarin zelf sleutelinzichten over de wereld. Bijvoorbeeld over evenwichten en kringlopen. Over energie. Of over de werking van invloed en macht in de wereld en in het alledaagse leven. Het is de bedoeling dat kinderen die kennis wendbaar in kunnen zetten en voortdurend kunnen ontwikkelen. Zo worden het creatieve zelfsturende mensen die zichzelf doelen kunnen stellen. Mensen die moeite leren doen om die doelen te halen. En mensen die weten waar je goed in bent en hoe je minder sterke kanten kunt compenseren. We denken dat kinderen later beroepen uitoefenen die wij nu nog helemaal niet kunnen bedenken. Wat moeten ze weten en kunnen om die beroepen uit te oefenen? Hoe kun je kinderen voorbereiden op een snel veranderende wereld? Alleen feitjes leren heeft geen zin meer. Bronnen bestuderen en weten wat die waard zijn wel. Multimedia spelen daarom een grote rol bij ons.

Onze inzichten worden ondersteund door onder meer professor Gert Biesta en internationaal onderzoek naar vaardigheden van de 21ste eeuw.

Citotoetsen en Natuurlijk Leren
Natuurlijk Leren is veel meer dan het oefenen van lezen en rekenen. U vindt de belangrijke resultaten in de individuele portfolio's en ontwikkelplannen. Het gaat dan om werk van uw kind. Deze opbrengsten vormen het hart van Laterna Magica. Daarnaast nemen we twee keer per jaar een Cito-toets af bij uw kind: in januari en in juni.

De Cito-toetsen nemen wij bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. Met de toets bekijken we of uw kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten. Daarnaast kijken we hoe we het als unit en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij. Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Bij Natuurlijk leren gaan we uit van de groei van een individueel kind. Tijdens het portfoliogesprek kunt u vragen om de Citoresultaten. We bespreken de resultaten dan als onderdeel van de brede ontwikkeling van uw kind.

Laterna Magica scoort bij alle afgenomen toetsen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen op of boven het landelijk gemiddelde.

Krijgen kinderen een rapport?
Kinderen krijgen geen rapport op Laterna Magica. Inplaats daarvan voert de coach drie keer per jaar een uitgebreid gesprek met de ouder en het kind over de voortgang. Daarin wordt een persoonlijk ontwikkelplan vastgesteld.
Een ontwikkelplan voor baby's gaat b.v. over verzorging en veilige hechting. Een driejarige gaat misschien al meedoen met onderwijsactiviteiten en een zevenjarige leert klokkijken.
Een persoonlijk ontwikkelplan is gemaakt door en voor het kind, zijn / haar ouders en de coach. In het ontwikkelplan worden leer- en ontwikkelroute van een kind (dat kan van 07:30 uur tot 18:30 uur) telkens geëvalueerd en bijgesteld. In het portfolio zit bewijslast wat laat zien wat het kind al kan. Dat geeft ons informatie over wat het kind nog kan leren en op welke manier hij dat het beste kan doen. Cijfers op een rapport geven ons die informatie niet.

Wat is een (digitaal) portfolio?
Een portfolio is een digitale of papieren map waarin de kinderen de stukken bewaren waarop ze trots zijn en de stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven. In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar.
In het portfolio staan de Leer- en ontwikkelingslijnen. Deze beschrijven in hoeverre een leerling verschillende kennis en vaardigheden beheerst of nog verder moet ontwikkelen. De lijnen geven ook aan of een kind starter of expert is, wat het nog moet leren en waarin het goed is. Ieder kind werkt in zijn of haar eigen maximale tempo. Hierbij valt te denken aan lezen, schrijven, rekenen, spellen, het vermogen om samen te werken, doorzettingsvermogen en creativiteit. De leer- en ontwikkelingslijnen geven het kind tevens een beeld van hetgeen er allemaal te leren is op Laterna Magica.

Het portfoliogesprek
Tijdens het portfoliogesprek bespreken we zaken als:

  • Hoe is uw kind gegroeid? Wat kan en weet uw kind nu wat hij/zij eerst nog niet wist of kon?
  • Wat zijn gezamenlijke doelen voor de komende periode?
  • Waar is uw kind goed in? Waar geniet uw kind van? Waar is uw kind minder goed in en hoe compenseert uw kind dit?
  • Hoe leert uw kind het best? Wat werkt goed?
  • Hoe kunnen we uw kind het beste ondersteunen en bemoedigen?

Kan een leerling blijven zitten?
Nee, bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten. Wij werken met persoonlijke ontwikkelplannen. We hanteren geen zogeheten ‘leerstofjaarklassensysteem’. Kinderen volgen hun eigen ontwikkelingslijnen en ze hoeven zich wat de leerinhoud betreft niet aan te passen aan andere kinderen. Zitten blijven is daardoor niet meer aan de orde. Wel kan een kind in z'n totaliteit een jaar langer bij ons blijven.

Hoe is de overstap naar het Voortgezet onderwijs?
Kinderen stromen uit naar verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Een kind dat Laterna Magica verlaat weet wat sterke kanten en minder sterke kanten zijn. Hij heeft zicht op hoe hij zelf het beste leert. Coach, kind en ouders voeren samen tijdig het gesprek over de voortgezet onderwijsschool die goed zou kunnen passen.
Op IJburg werkt het IJburgcollege met een onderwijsconcept waarbij veel raakvlakken zijn met Natuurlijk Leren. Kinderen van Laterna Magica hebben om die reden voorrang bij plaatsing op het IJburgcollege.

Uitstroomgegevens
Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Gemiddelde CITO eindscore 2014: 537,8.
Gemiddelde CITO eindscore 2015: 540,3.
Gemiddelde CITO eindscore 2016: 540,2.