Procedure

Hieronder vindt u meer informatie over onze procedure:

Aanmelden
Wanneer u uw kind graag op Laterna Magica wilt inschrijven, dient u zich eerst aan te melden via het aanmeldformulier van LM op deze site. Let op: aanmelden betekent niet dat uw kind al is ingeschreven. Uw kind is pas ingeschreven als het een plek heeft toegewezen gekregen. Na aanmelding verloopt de procedure zoals hieronder beschreven.

Informatiebijeenkomst
Het pedagogisch en didactisch concept ‘natuurlijk leren’ van IKC Laterna Magica is een bewuste keuze. U bezoekt daarom eerst een informatiebijeenkomst voordat u besluit uw kind in te willen schrijven. Tijdens de informatiebijeenkomst nemen wij ook een kijkje in de units en de groepen. Het is dan ook niet mogelijk om jongere kinderen mee te nemen.

Aanbiedingsbrief en aanmeldformulier gemeente Amsterdam
Na een bezoek aan de informatiebijeenkomst wordt uw aanmelding actief in behandeling genomen. Is er plaats voor uw kind, dan krijgt u een aanbiedingsbrief met contract (bij 0-3 jarigen en 3 jarigen) en/of u levert uw aanmeldformulier (ontvangen via de gemeente Amsterdam) in bij de administratie van Laterna Magica.

Beleid en werkwijze aanmelden en inschrijven in Amsterdam
Lees hier het beleid en de werkwijze voor de specifieke plaatsing en inschrijving van uw kind op 4 jarige leeftijd.

Aanmeldformulier gemeente Amsterdam - het BBO formulier - voor 4 jarigen
Alle ouders ontvangen een aanmeldformulier van de gemeente Amsterdam op hun huisadres. Bent u het formulier kwijt? Dan kunt u het hier downloaden.

Contract of inschrijfformulier
Hebben wij uw getekende contract (0-3 jarigen en 3 jarigen) of inschrijfformulier (4 jarigen) ontvangen, dan wordt uw kind definitief geplaatst. U krijgt ongeveer vier weken voor ingang van de opvang een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit is een gesprek met de unitleider of coach van de unit waar u kind terecht komt.

Wachtlijst
Laterna Magica groeit. Om kwaliteit te kunnen garanderen, groeien we met beleid. Daarom kan het zijn dat uw kind eerst op onze wachtlijst geplaatst wordt.

Zie voor meer informatie: aanbod & tarieven.

Als er niet direct plek is, dan plaatsen wij uw kind op een wachtlijst. De datum van aanmelding en de datum van het bijwonen van de informatiebijeenkomst zijn daarbij uitgangspunt. Broertjes en zusjes krijgen voorrang, evenals kinderen van medewerkers en kinderen die vanuit onze unit 0 doorstromen.

Op specifieke dagen is er een wachtlijst voor kinderen jonger dan 4 jaar. Voor kinderen van 0-4 jaar kunt u in geval van een wachtlijst op de door u gewenste dagen, overwegen om op andere dagen te starten.

Voor de reguliere instroom van 4 jarigen volgen wij het gemeentelijk beleid en kunt u zich aanmelden via het BBO formulier. Tot op heden hebben wij bij de plaatsingsrondes (nog) niet hoeven loten en hebben wij alle kinderen die zich (voor de gestelde termijn) hebben aangemeld middels het BBO formulier kunnen plaatsen in ons basisonderwijs.

Voor zij-instromende kinderen (ouder dan 4 jaar) die naar Ijburg verhuizen, doen wij ons uiterste best ze te plaatsen. Voor kinderen die al op Ijburg wonen/ naar school gaan, zijn er soms mogelijkheden om in te stromen (meestal na een Kerst- of zomervakantieperiode), maar de wachttijd hiervoor kan soms wel oplopen. Voor kinderen die niet op Ijburg wonen en geen verhuisplannen hebben is er heel af en toe een instroommogelijkheid, maar is de wachttijd daarvoor vaak langer dan een jaar.

In onze bovenbouw units (8-12 jaar) hebben wij komend schooljaar (2018-2019) weinig tot geen instroommogelijkheden (wel hanteren wij een wachtlijst).
In onze onderbouw komen vaker plekken vrij dan in onze bovenbouw; in de onderbouw is de instroomkans dus groter. Een plaats op de wachtlijst is geen garantie voor een plek. Bij iedere leerling die in aanmerking komt voor een plaats, onderzoeken wij of de overstap naar Laterna Magica kansrijk/ in het belang van het kind is.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

IKC Laterna Magica kent twee moederorganisaties: Partou kinderopvang bv en obs Laterna Magica van Staij schoolbestuur. Iedere organisatie heeft een eigen juridische en wettelijke verantwoordelijkheid. U gaat met beide organisaties een overeenkomst aan. Als ouder / verzorger heeft u echter te maken met één loket: dat van IKC Laterna Magica.

Gedetailleerde informatie, zoals algemene voorwaarden en wettelijke reglementen vindt u bij downloads.

Doorlopende lijn
Natuurlijk leren gaat via een geïntegreerde werkwijze. Daarom laten we geen kinderen van andere scholen toe in het aanbod na 14:30 uur (‘buitenschoolse periode’) van IKC Laterna Magica. Ook gaan we ervan uit dat u kiest voor Laterna Magica voor een periode van 12 jaar. Dit betekent een doorlopende lijn van de voorschoolse periode naar de schoolse periode.

Minimaal 2 dagen
Wij adviseren een minimum aantal van twee dagen per week in unit 0 en in de 3 –jarigen. Dit heeft onderstaande redenen:
1) we bieden kwalitatieve begeleiding in de ontwikkeling van uw kind (meer dan opvang). Het is van belang dat er voldoende tijd is voor uw kind om zich te kunnen hechten aan de coaches en de andere kinderen.
2) bij minimaal twee dagen in de week kunnen wij vanuit Laterna Magica werken aan de doorgaande ontwikkellijn 0-12 jaar voor uw kind.
3) vanwege het centraal aanmeldbeleid in Amsterdam per augustus 2015 hebben alleen ouders die hun kind een periode van minimaal 8 maanden en twee dagen per week in de periode 0-4 jaar bij Laterna Magica brengen, voorrang bij plaatsing op 4 jarige leeftijd voor het aansluitende onderwijsdeel in de doorgaande ontwikkellijn 0- 12 jaar.